Natuurtoetsen binnen de nieuwe Wet Natuurbescherming

20 december 2016

Het adviesbureau heeft de afgelopen jaren tot tevredenheid van haar klanten natuurtoetsen uitgevoerd binnen het kader van de Flora en faunawet of de Natuurbeschermingswet. De ervaringen met milieu-effect rapportages in het verleden als provinciaal ambtenaar bij de provincie NH kwamen daarbij goed van pas.
Vanaf 1 januari 2017 zijn beide wetten en nog een aantal andere natuurgerelateerde wetten vervallen en opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hoewel veel aspecten hetzelfde blijven zijn er ook verschillen met de vorige natuurwetgeving. Zo is er een grotere rol weggelegd voor de provincies die ieder hun eigen verorderingen in het kader van de nieuwe wet kunnen opstellen. Ontheffingen i.v.m. flora en fauna worden niet meer behandeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maar lopen via de provincie. De Provincie NH staat startklaar en heeft al de nodige verordeningen vastgesteld. Een ander verschil met de vorige wetgeving is de inkorting van de lijst met beschermde planten.

Wilt u een natuurtoets uit laten voeren vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

De laatste natuurtoets "oude stijl" voerde ik recent uit voor een bouwproject in de gemeente Zandvoort waarbij zowel Flora en faunawet als Natuurbescherminsgwet een rol speelden.

Ecologische advisering bij ingrepen in het buitengebied en natuurontwikkeling

5 januari 2013

Voor de gemeente Zandvoort zijn adviezen gegeven over natuurontwikkeling bij de aanleg en het beheer van een fietspad aan de noordzijde van de Zuidduinen bij de Frans Zwaanweg. Speciale aandacht hier voor het zeedorpenlandschap. Het tracee van het fietspad is met de aannemer nauwkeurig ingemeten daar waar kwetsbare vegetaties in het geding zijn zoals die met oorsilene (foto).

Vorig jaar voor twee grote adviesbureaus adviezen uitgebracht.
- Voor Arcadis is een bijdrage geleverd aan het monitoringplan voor de ontwikkeling van nieuwe duinen aan de zeezijde van de Hondsbossche Zeewering, een uitdagend project. Ik heb ook aandacht gevraagd voor de zeldzame brakke natuur van de binnendijkse gebieden: Harger- en Pettemerpolder (dwerggans, grote stern, schorrevegetaties van de Putten en de brakke graslanden met knolvossenstaart en laksteeltje).

- Buro Waardenburg schakelde mij in voor de begeleding van de aannemer betrokken bij de aanleg van het nieuwe ecoduct bij Bentveld. Extra aandacht hier voor het plagwerk en de aanwezigheid van konijnen en ...... vleermuizen in bekende en herontdekte bunkers onder het duinzand.

Recreatieschap Spaarnwoude is ontvangende partij voor bagger afkomstig van grootschalige baggerwerkzaamheden in haar gebied. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap Rijnland zijn hierbij partij. In de Waarderpolder zijn inspecties naar rietorchisssen uitgevoerd i.v.m. het baggerwerk. Ook voor het deponeren van 9000 m3 bagger in de Oude Spaarndammerpolder zijn adviezen uitgebracht.

Omvorming naar essenhakhout in het Westhoffbos

20 november 2012

Twee jaar geleden is een perceel essen in het Westhoffbos bij Spaarndam omgevormd naar essenhakhout. Het adviesbureau heeft onderzocht of en waar omvorming in dit bos kansrijk is. Er bleken meerdere geschikte percelen. Door de omvorming van het perceel aan de noordoostzijde van het bos zal de bosvariatie toenemen en bijzondere natuur een kans krijgen: epifytische mosvegetaties, broedvogels, insecten en vleermuizen. Monitoring moet uitwijzen of de hooggespannen verwachtingen uitkomen. In 2012 is geconstateerd dat de drie hooglanders die in het Westhoffbos grazen de jonge uitlopers van de essenstammen erg lekker vinden. De omvorming naar essenhakhout dreigde te mislukken. Sinds enkele maanden zorgt een afrastering ervoor dat de jonge scheuten kunnen uitgroeien.

Als een maanmannetje door de duinen

14 september 2012

U loopt door de duinen en daar verschijnt iemand met een gele zender plus rugzak op zijn rug. Nee geen medewerker van Google Street View, gewoon een bioloog aan het werk. Sinds kort ben ik aan het vegetatiemonitoren voor Buro Waardenburg. Opdracht om van 90 duingrasland-lokaties in de Amsterdamse Waterleiding Duinen in september een aantal gegevens vast te leggen zoals vegetatiestructuur, indicatorsoorten en van de bodem humusdikte en ontkalkingsdiepte. De nulmetingen liggen op plekken die worden gemaaid of geplagd. Nauwkeurig wordt de lokatie met dgps vastgelegd. Good old Neil Amstrong is weer opgestaan ....

Onderzoek landgoed Spaar en Hout, centrum Haarlem

19 april 2012

Vandaag is de natuurvisie Spaarnwoude uit 2010 via de site te downloaden; zie "te downloaden publicaties" rapport 1a.
Op dit moment wordt gewerkt aan een natuurtoets in het kader van de Flora en faunawet voor het privé-landgoed Spaar en Hout te Haarlem. Hier komen prachtige stinsevegetaties voor. Uit veldwerk blijkt, dat meer dan 20 stinsesoorten voorkomen waaronder de Bosgeelster, Bostulp, Haarlems klokkenspel en Armbloemig look. Bijzonder is het massale voorkomen van een bladmos, het vrij zeldzame Vossenstaartmos, een soort van oude bomen in het rivierenlandschap. Hier zien we de soort massaal op verharde paden. De nabijheid van het Spaarne speelt ongetwijfeld een belangrijke rol in haar aanwezigheid hier. In de natuurtoets worden ook broedvogels, de eekhoorn en vleermuizen betrokken.
Vanaf mei is de blik vooral gericht op de duinvegetaties die via vegetatieopnamen voor het PWN zullen worden bemonsterd in de duinen tussen Schoorl en Zandvoort. In juni wordt ook een habitatkartering uitgevoerd in Zeeland bij de Krammersluizen. Assistentie hierbij door collega-ecoloog Jaco Diemeer. De kartering vindt plaats n.a.v. de aanleg van een windmolenpark.
Van 13-19 mei organiseer ik een fotocursus samen met vakfotograaf Anno Huidekoper, zie elders op deze site. We hebben in het Chateau Melay nog één mooie kamer voor 1 of 2 cursisten beschikbaar!