Een nieuwe fotocursus in de Vogezen

23 augustus 2015

Van 8 tot 14 mei 2016 organiser ik weer een fotocursus in de Haute-Marne nabij de Vogezen. De cursus focust op natuur en landschap. Thuisbasis is in het dorp Melay het mooie kasteel Chateau Melay. Zie www.chateaumelay.com
De cursus start zondag 8 mei om 17.00 en de cursus eindigt na het ontbijt op zaterdag 14 mei 2016. Centraal in deze cursus staat het thema natuur en landschap. Daar is met gemak een fotografieweek aan te besteden. Wie kent niet het verschijnsel dat een prachtig landschap op de foto niet heeft opgeleverd wat je ervan verwacht. Daar gaan we aandacht aan besteden. Lijnen en vlakken in het landschap en bijzondere accenten kunnen bijdragen aan een fantastische landschapsfoto die wow-gevoelens oproept. We bezoeken een bloemrijk hooiland met veel insecten en orchideeen, we gaan rondkijken in het koolzaadlandschap in de omgeving en bezoeken de wonderschone kalkbron La Tufiere de Rolampont en nog veel meer. Voor macrofotografie wordt ruim plaats ingewonnen.
Voor meer informatie en aanmelding zie onder "weekcursus in Frankrijk". Bij voldoende belangstelling wordt een partnerprogramma georganiseerd onder leiding van kunstenares/ schrijfster Ada Krowinkel.

Natuurtoetsen

1 februari 2015

Het adviesbureau kan voor u een quick scan onderzoek uitvoeren in het kader van de Flora en faunawet. Betreft het een simpele ingreep dan volstaat vaak 1 veldbezoek, het inschatten van de aanwezige flora en fauna op basis van veldervaringen en literatuur en een korte toets tot slot. Bij een onderzoek in het buitengebied worden ook gegevens van derden, meestal van provincies, opgevraagd.

Een habitattoets in een Natura-2000 gebied kost meer tijd met een voortoets en bij effecten voor de natuur gevolgd door een verslechterings- en verstoringstoets of een passende beoordeling. De ervaringen met milieu-effect rapportages als provinciaal ambtenaar komen daarbij goed van pas.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Op dit moment ben ik bezig met de afronding van de rapportage van een natuurtoets in Oosterwold, Flevopolders. Hier wordt door particulieren op 7000 m2 kleigrond een duurzaam woon-/werkproject gerealiseerd. De natuur van de klei-akker is miniem, in het aangrenzende bos en op de laanbomen komen interessante epifytenvegetaties voor. Op de foto beide initiatiefnemers uitkijkend over hun locatie en op de inzet een aansprekende maquette van het terrein in de toekomst.
Meer info op www.paradijsvogelbosje.nl/blog

Ecologische advisering bij ingrepen in het buitengebied en natuurontwikkeling

5 januari 2013

Voor de gemeente Zandvoort zijn adviezen gegeven over natuurontwikkeling bij de aanleg en het beheer van een fietspad aan de noordzijde van de Zuidduinen bij de Frans Zwaanweg. Speciale aandacht hier voor het zeedorpenlandschap. Het tracee van het fietspad is met de aannemer nauwkeurig ingemeten daar waar kwetsbare vegetaties in het geding zijn zoals die met oorsilene (foto).

Vorig jaar voor twee grote adviesbureaus adviezen uitgebracht.
- Voor Arcadis is een bijdrage geleverd aan het monitoringplan voor de ontwikkeling van nieuwe duinen aan de zeezijde van de Hondsbossche Zeewering, een uitdagend project. Ik heb ook aandacht gevraagd voor de zeldzame brakke natuur van de binnendijkse gebieden: Harger- en Pettemerpolder (dwerggans, grote stern, schorrevegetaties van de Putten en de brakke graslanden met knolvossenstaart en laksteeltje).

- Buro Waardenburg schakelde mij in voor de begeleding van de aannemer betrokken bij de aanleg van het nieuwe ecoduct bij Bentveld. Extra aandacht hier voor het plagwerk en de aanwezigheid van konijnen en ...... vleermuizen in bekende en herontdekte bunkers onder het duinzand.

Recreatieschap Spaarnwoude is ontvangende partij voor bagger afkomstig van grootschalige baggerwerkzaamheden in haar gebied. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap Rijnland zijn hierbij partij. In de Waarderpolder zijn inspecties naar rietorchisssen uitgevoerd i.v.m. het baggerwerk. Ook voor het deponeren van 9000 m3 bagger in de Oude Spaarndammerpolder zijn adviezen uitgebracht.

Omvorming naar essenhakhout in het Westhoffbos

20 november 2012

Twee jaar geleden is een perceel essen in het Westhoffbos bij Spaarndam omgevormd naar essenhakhout. Het adviesbureau heeft onderzocht of en waar omvorming in dit bos kansrijk is. Er bleken meerdere geschikte percelen. Door de omvorming van het perceel aan de noordoostzijde van het bos zal de bosvariatie toenemen en bijzondere natuur een kans krijgen: epifytische mosvegetaties, broedvogels, insecten en vleermuizen. Monitoring moet uitwijzen of de hooggespannen verwachtingen uitkomen. In 2012 is geconstateerd dat de drie hooglanders die in het Westhoffbos grazen de jonge uitlopers van de essenstammen erg lekker vinden. De omvorming naar essenhakhout dreigde te mislukken. Sinds enkele maanden zorgt een afrastering ervoor dat de jonge scheuten kunnen uitgroeien.

Als een maanmannetje door de duinen

14 september 2012

U loopt door de duinen en daar verschijnt iemand met een gele zender plus rugzak op zijn rug. Nee geen medewerker van Google Street View, gewoon een bioloog aan het werk. Sinds kort ben ik aan het vegetatiemonitoren voor Buro Waardenburg. Opdracht om van 90 duingrasland-lokaties in de Amsterdamse Waterleiding Duinen in september een aantal gegevens vast te leggen zoals vegetatiestructuur, indicatorsoorten en van de bodem humusdikte en ontkalkingsdiepte. De nulmetingen liggen op plekken die worden gemaaid of geplagd. Nauwkeurig wordt de lokatie met dgps vastgelegd. Good old Neil Amstrong is weer opgestaan ....